مغرورانه اشك ریختیم

چه مغرورانه سكوت كردیم

چه مغرورانه التماس كردیم

چه مغرورانه از هم گریختیم

غرور هدیه شیطان بود و عشق هدیه خداوند

هدیه شیطان را به هم تقدیم كردیم

هدیه خداوند را از هم پنهان كردیم

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید