ـــــــــــ

ببین كه روزها چه تند میگذره ! شبها میاد ! زمان با سرعت در حال حركت !بعضی وقتها بی رحمانه ! گاهی سرد ! گاهی گرم ! بعضی مواقع در  اوج ! گاهی میزنتـِت زمین! افسوس ، غمها ، شادیها ، نفرتها ، عشق ها و گاهی سكوت!! سكوتی پر حرف تر از فریاد...!

گذشته ها گذشته ! آینده نیمومده! تا هستی از هستی خودت در كنار دوستات لذت بِـبر...! و دعا كن ...كه ... عشق، عاشق باشه! شاد باشیم ! سلامت باشیم ! عاشق بمونیم ...! درد دل كن با خدای آسمون پر ستاره! با خدای دریای نیلی و زیبایی! با خدای مهربون ! از فرصتها استفاده كن! چون گاهی فقط یك بار یك موقعیت پیش میاد! از همنشینی با گل لذت ببر !! چون عمر گل كمه...! كه به قول معروف...

         گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

                                                كه به باغ آمد ازین راه و از آن خواهد شد

-----

۲۳/۲/۱۳۸۶

ارادتمند شما: کاغذ کاهی

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید