یك ساعت تمام ، بدون آنكه یك كلام حرف بزنم ، به چشمانش نگاه كردم.

فریاد كشید كه : آخر خفه شدم  ! چرا حرف نمی زنی ؟

گفتم نشنیدی  ؟!... دوستت دارم  !

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید