آنقدر آرزو به گور خواهم برد که دیگر جایی برای دفن جسدم باقی نخواهد ماند ...

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید