طبال! بزن,بزن که نابود شدم

بر تار غروب زندگی پود شدم

عمرم همه رفت خفته در کوره مرگ

آتش زده استخوان بی دود شدم

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید