عشق را هرگز بازگو نکن!

    عشق که هرگز به زبان نیاید

               مثل نسیم ملایم ساکت و نامرئی می گذرد

                                    و همه چیز را برسر راه خود

                                            تکان میدهد....

من عشقم را به زبان آوردم

                  و قلبم را برای او گشودم

                            سرد و لرزان با ترسی مرگبار

                                                      و او رفت...

بعد ها مسافری بر سر راهش پیدا شد

                           سا کت و نامرئی.مثل باد

                        و او، عشق این مسافر را پذیرفت

**  نه ، هرگز عشقت را بازگوکن!  **

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید