همیشه خاطرات بدت را رو ساحل دریا بنویس تا با موج دریا از بین بره،ولی خوشیهایت را رو تخته سنگ ها بنویس تا با هیچ عملی از بین نره .

شاید زندگی قصه ای است که تنها کودکان از آن آگاهند که زندگی را با گریه آغاز می کنند

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید