یك روز می بوسمت ! فوقش خدا مرا می برد جهنم ! فوقش می شوم ابلیس ! آنوقت تو هم به خاطر این كه یك « ابلیس » تو را بوسیده ، جهنمی می شوی ! جهنم كه آمدی ، من آن جا پیدایت می كنم و از لج خدا هر روز می بوسمت ! وای خدا ! چه صفایی پیدا می كند جهنم ... ! یك روز می بوسمت ! پنهان كردن هم ندارد . مثل خنده های تو نیست كه مخفی شان می كنی ، یا مثل خواب دیشب من كه نباید تعبیر شود ، مثل نجابت چشمهای تو است ، وقتی كه توی سیاهی چشمهای من عریان می شوند......

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید