یا رب

 چه بگویم از دقایق ،

  دقایق پر شمار ؟

 چه بگویم از زمان ،

 زمانهای بی قرار ؟

 یا رب

 ای خدای آسمانهای بی شمار

 کاش می شد که صدایم را بشنوی ؛

 صدای بنده ای گنهکار در زمین تبعید ،

 ای خدا

 بزرگی و رحیم ؛

 کاش می شد رحمت بی کرانت را به من بنمایانی

 و این غم جانکاه را بستانی از این بنده غمناک...

 ولی...

 نه ، بگذار بماند؛

 بماند این غم ، همچون ژاله ای بر شبدر ؛

 که گر برود ،

  زین پس چه ماند برای این من تنها ؛

 بگذار بماند این غم

 این غم جانکاه

 برای این من تنها...

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید