من از نهایت شب حرف میزنم

من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم

اگر به خانه من آمدی، برای من مهربان ، چراغ بیاور

و یک دریچه که از آن به ازدهام کوچه خوشبخت بنگرم

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید