آموخته ام که همیشه کسی هست که به ما احتیاج دارد. آموخته ام که هیچ وقت هیچ وقت قضاوت نکنم. آموخته ام که انسان های بزرگ هم اشتباه می کنند. آموخته ام که همیشه همیشه بخندم
آموخته ام که هرگز نگذارم کسی عصبانیتم را ببیند. آموخته ام که به انسان ها مانند سکوی پرتاب نگاه نکنم. آموخته ام که هرگاه که ترسیده ام ،شکست خورده ام. آموخته ام که غرور انسان ها را هرگز نشکنم. آموخته ام که هرگز وابسته کسی نباشم

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید