دوست دارم هیچکس مرا نشناسد!هیچ کس از غمها ودردهایم اگاهی نداشته باشد.هیچ کس راز ونیازهای شبانه ام را نفهمد.

هیچکس اشکهای سوزانم در نیمه شب را نبیند زیرا حالا به این حقیقت پی بردم که کیستم؟ چه میکنم؟خواسته نهایی من کدام هست؟

این را با تمام وجود باور کرده ام که در تنها ترین لحظات هم تنها نیستم.......

چرا که خدا را دارم

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید