از سطرهای خیس دفترم که بگذری

در آخرین فصل بی کسی

بهاری است زیبا

به رنگ عشق

آنجاست که واژه واژه

در آغوش شعر می رقصم

من کجای زمین ایستاده ام

که اینگونه

از بارش باران

سبز می شوم

بگذار در پناهت عاشقانه شعر بگویم

و در رقص واژه ها جان

و

درفصل آخر بی کسی

متولد می شوم

و قلمی که هنوز خیس است.

 

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید