وسعت دلت به اندازه ی تمام دوست داشتن هاست .

و من همچون ماهی خسته ام .

ماهی خسته ای که درحسرت دیدن دریای خیالیش

در تنگ بلورین بی تابی میکند .

و آسمان دریا را در رویای خویش تداعی میکند .

آن دریا برای من دل توست .

و آن آسمان همان چشمان مهربان توست .

که زندگی را در آنها میابم .

آری با شهامت میگویم : تا انتهای جان کم ارزشم به تو نیازمندم

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید