بی تو
کوچه به کوچه چشمانم ابریست
ای کاش می توانستم صدای پایت را بشنوم
کز کوچه ی بارانی چشمانم می گذرد
بی تو
بگذار با شب بسوزم
شاید خاکسترم با طلوع روز برنسیم سلامی
دوباره باشد

*نقطه عشق*

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید