اگر صد بار مرا از خود برانی دوستت دارم

به زنجیر جنایت هم کشانی دوستت دارم

به جرم عشق تو صد زخم کاری بر جگر دارم

 جگر سهل است اگر خونم فشانی دوستت دارم

اگر دیدی نگاهی خسته دارم

وحس کردی که خیلی بیقرارم

بدان تو بی عبور از کوچه دل

درآوردی دمار از روز گارم

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید